houser.plblogkiedy-podatek-rolny-a-kiedy-podatek-od-nieruchomosci
Patryk Kwapis 12.10.2021 1 689 wyświetleń

Kiedy podatek rolny, a kiedy podatek od nieruchomości?

Kiedy podatek rolny a kiedy podatek od nieruchomosci

Jednym z powszechnych obowiązków każdego obywatela Polski jest terminowe regulowanie należności podatkowych. VAT, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek dochodowy – to tylko przykład najpopularniejszych danin państwowych. Wśród nich znajdują się także dwa podobne zobowiązania: podatek rolny i podatek od nieruchomości. Kto i kiedy zapłaci podatek rolny, a kto daninę od nieruchomości?

Podatek rolny – czym jest?

Podatek rolny to danina doskonale znana wszelkiej maści sadownikom, hodowcom, rolnikom i innym osobom posiadającym uprawy. Opodatkowaniu podlegają wszelkiego rodzaju grunty sklasyfikowane jako użytki rolne, w tym także gruntów składających się na gospodarstwo rolne o powierzchni przekraczającej 1 hektar lub 1 hektar przeliczeniowy. Poza klasycznie rozumianą działalnością rolniczą, fiskus domagać się będzie podatku także od tych osób, którzy zajmują się poniższymi czynnościami:

 • Hodowlą zwierzęcą (w tym także hodowlą ryb, ptaków i owadów);
 • Hodowlą roślinną (zarówno warzywniczą, jak i roślin ozdobnych);
 • Działalnością szkółkarską
 • Produkcją materiału siewnego;
 • Działalnością sadowniczą;
 • Hodowlą grzybów uprawnych;
 • Hodowlą i produkcją materiału zarodowego zwierząt;
 • Produkcją typu fermowego;
 • Hodowlą reproduktorów;

Stawki podatku rolnego ustalane są na podstawie obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego dotyczącego średniej ceny sprzedaży żyta za 11 kwartałów poprzedzających czwarty kwartał ubiegłego roku. Nie musimy obawiać się skomplikowanych obliczeń matematycznych – te zostaną wykonane za nas przez urzędników gminnych i doręczone w odpowiednim czasie. Stawki maksymalne za podatek rolny w 2021 roku wynoszą do 146,15 złotych za 1 hektar przeliczeniowy gruntów gospodarstw rolnych oraz do 292,30 złotych za 1 hektar pozostałych gruntów.

Co to jest podatek od nieruchomości?

Podatek od nieruchomości to forma daniny państwowej, której podlegają grunty, budynki lub ich części oraz budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Opodatkowaniu nie podlegają natomiast użytki rolne lub lasy, o ile nie służą one do prowadzenia działalności gospodarczej. Podatku nie odprowadza się także od nieruchomości zajmowanych przez Skarb Państwa, jednostki samorządu terytorialnego, państwa obce (pod warunkiem wzajemności) oraz od gruntów zajętych pod pasy drogowe dróg publicznych oraz od gruntów pod wodami powierzchniowymi płynącymi i morskimi. 

Kwota podatku od nieruchomości ustalana jest na podstawie metrażu terenu objętego opodatkowaniem oraz stawki podatkowej danej gminy. Każda gmina samodzielnie określa stawki podatkowe, które jednak nie mogą być wyższe niż stawki maksymalne. Podobnie jak przy podatku rolnym, tak i tu nie musimy się martwić skomplikowanymi wyliczeniami – decyzja zostanie doręczona każdej osobie, której zobowiązanie podatkowe będzie wyższe niż 8,51 złotych. Poniżej prezentujemy stawki maksymalne podatku od nieruchomości w 2021 roku, które wynoszą:

 • 0,85 zł za 1 m2 powierzchni budynku mieszkalnego;
 • 24,84 zł za 1 m2 powierzchni budynku związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej;
 • 11,62 zł za 1 m2 powierzchni budynku zajętego pod działalność gospodarczą polegającą na obrocie materiałem siewnym;
 • 5,06 zł za 1 m2 powierzchni budynku, w którym prowadzona jest działalność związana ze świadczeniami zdrowotnymi;
 • 8,37 zł za 1 m2 pozostałych budynków;
 • 2% wartości budowli;
 • 0,99 zł za 1 m2 gruntu, na którym prowadzi się działalność gospodarczą;
 • 4,99 zł za 1 ha gruntów prywatnych pod wodami stojącymi i płynącymi;
 • 0,52 zł za 1 m2 dla pozostałych gruntów;

Kto płaci podatek rolny, a kto podatek od nieruchomości?

Zarówno w jednym, jak i drugim przypadku stosowne ustawy wskazują wprost katalog osób objętych daniną. Ponadto, obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności uzasadniające powstanie lub ustanie tego obowiązku. Bez względu więc na to, czy kupimy działkę 1, 13 czy 30 kwietnia, obowiązek podatkowy powstanie od 1 maja tego samego roku. Jeśli obowiązek powstanie lub ustanie w trakcie roku, oblicza się stawkę proporcjonalną podatku – w przytoczonym przypadku należność podatkowa zostanie podzielona w proporcji 5/12.

Podatek rolny – zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o podatku rolnym – płacą osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej będące:

 • Właścicielami gruntu, z zastrzeżeniem ust. 2;
 • Posiadaczami samoistnymi gruntu;
 • Użytkownikami wieczystymi gruntu;
 • Posiadaczami gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeśli posiadanie wynika ze stosownej umowy lub gdy posiadanie jest bez tytułu prawnego z zastrzeżeniem art. 3 ust. 1 pkt. 4 lit. b.

Podatek od nieruchomości – zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych – płacą osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej będące:

 • Właścicielami nieruchomości i obiektów budowlanych, z zastrzeżeniem ust. 2;
 • Posiadaczami samoistnymi nieruchomości i obiektów budowlanych;
 • Użytkownikami wieczystymi gruntów;
 • Posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeśli posiadanie wynika ze stosownej umowy lub gdy posiadanie jest bez tytułu prawnego z zastrzeżeniem art. 3 ust. 1 pkt. 4 lit. b. i art. 3 ust. 2
Szukasz atrakcyjnych nieruchomości?
Zobacz aktualne oferty
Chcesz sprzedać lub wynająć nieruchomość?
Dodaj bezpłatnie ogłoszenie

Przeczytaj też

Najnowsze wpisy na blogu

Zobacz wszystkie
Agencje nieruchomosci rola i znaczenie w rynku nieruchomosci
Agencje nieruchomości - rola i znaczenie w rynku nieruchomości

Rynek nieruchomości to jeden z najbardziej konkurencyjnych i dynamicznych sektorów gospodarki. Dlatego też, niezależnie o

Ewolucja nieruchomosci jak zmieniaja sie nasze domy i miejsca pracy wraz z rozwojem spoleczenstwa i technologii
Ewolucja nieruchomości: jak zmieniają się nasze domy i miejsca pracy wraz z rozwojem społeczeństwa i technologii.

Nieruchomości od wieków stanowią jedno z najcenniejszych dóbr na świecie. Ich wartość nieustannie rośnie, a co za tym

19.03.2023
krokow do skutecznej inwestycji w nieruchomosci od wyboru lokalizacji po zarzadzanie najemcami
5 kroków do skutecznej inwestycji w nieruchomości: od wyboru lokalizacji po zarządzanie najemcami

Inwestycja w nieruchomości jest jednym z najpopularniejszych sposobów pomnażania majątku. Jednak, aby inwestycja była op

czy warto zainwestowac w nieruchomosci pod wynajem analiza oplacalnosci
Czy warto zainwestować w nieruchomości pod wynajem? Analiza opłacalności

Inwestycja w nieruchomości pod wynajem to jeden z najpopularniejszych sposobów na pomnażanie swojego majątku. Jednak, zan