Uniwersytet Jagielloński sprzeda nieruchomość przy ul. Kamionka w Krakowie

Kraków, Małopolskie, Kamionka 11
10.482.700 m²
1 zł za m²
12.232.000 zł

Podsumowanie

Cena:

12.232.000 zł

Cena za m²:

1 zł

Powierzchnia:

10.482.700 m²

Typ oferty:

Sprzedaż

ID ogłoszenia:

HSR 21697

Rok budowy:

Liczba miejsc noclegowych:

-

Standard:

-

Sezonowość:

Opis nieruchomości

Uniwersytet Jagielloński

sprzeda nieruchomość przy ul. Kamionka w Krakowie

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, jako właściciel nieruchomości położonej w Krakowie, objętej księgą wieczystą nr KR1P/00226242/3, zaprasza do składania ofert w sprawie nabycia nieruchomości w całości.

I.  Przedmiotowa nieruchomość położona jest w Krakowie przy ul. Kamionka. Nieruchomość składa się z działki ewidencyjnej o nr 85/47 obr. 54 Nowa Huta, o powierzchni 7058 m2 i jest zabudowana dwoma budynkami (ul. Kamionka 11 i ul. Kamionka 11a). Na nieruchomości ustanowiona jest przez Sąd służebność drogi koniecznej szlakiem szerokości trzech metrów od ul. Kamionka.

Adres budynku Pow. zabudowy, pow. użytkowa, kubatura L. kondygnacji Obiekty towarzyszące ul. Kamionka 11 359,70 m2 1090,20 m2 3861,20 m3 1 podziemna 3 nadziemne parking teren zielony ul. Kamionka 11a 349,50 m2 1045,60 m2 3776,50 m3 1 podziemna 3 nadziemne parking teren zielony  

II. Cena wywoławcza przedmiotowej nieruchomości opisanej w pkt I. wynosi 12.232.000,00 zł (słownie: dwanaście milionów dwieście trzydzieści dwa tysiące złotych) netto.

III. Oferent pozostaje związany złożoną ofertą przez maksymalnie 120 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert.

IV. Oferta powinna zawierać:

w przypadku oferenta będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej – imię i nazwisko, PESEL, adres, w przypadku przedsiębiorców (osób prawnych i osób fizycznych) – firmę, NIP, adres siedziby firmy oraz adres do korespondencji – o ile jest inny niż adres siedziby, aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego w przypadku osób prawnych lub w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą, aktualny wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej, datę i miejsce sporządzenia oferty, podpis oferenta (w przypadku podmiotów zbiorowych – reprezentantów) lub osoby przez oferenta upoważnionej; w przypadku upoważnienia do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo w oryginale lub uwierzytelnionym odpisie, w przypadku osób fizycznych lub osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, pozostających w związku małżeńskim i posiadającym ustrój wspólności majątkowej (umownej lub ustawowej) – pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem postępowania ofertowego po cenie zaoferowanej przez współmałżonka przystępującego do postępowania lub w przypadku osób fizycznych pozostających w ustawowym ustroju wspólności majątkowej do oferty należy dołączyć zgodę współmałżonka na przystąpienie do postępowania ofertowego i nabycie przedmiotowej nieruchomości, jeżeli w postępowaniu uczestniczy jeden ze współmałżonków lub oświadczenie, że nieruchomość będzie nabywana z majątku osobistego, proponowaną cenę nabycia netto (cyfrowo i słownie), sposób zapłaty w przypadku nabycia nieruchomości przez cudzoziemców (źródło finansowania), potwierdzenie przelewu wadium na konto UJ, oświadczenie na jaki numer rachunku bankowego należy zwrócić wadium w przypadku nie przyjęcia danej oferty (dotyczy sytuacji, gdy numer rachunku bankowego jest inny niż numer rachunku z którego nastąpił przelew wadium), oświadczenie o przyjęciu do wiadomości, iż w przypadku, gdy uczestnik uchyla się od zawarcia umowy pomimo wyboru jego oferty, UJ ma prawo zachować wpłacone wadium, oświadczenie o przyjęciu do wiadomości, iż umowa sprzedaży nieruchomości zostanie zawarta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W szczególności wymagać będzie uzyskania zgody Prezesa Prokuratorii Generalnej RP, nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, o ile wymagają tego przepisy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, oświadczenie oferenta kto jest beneficjentem rzeczywistym podmiotu składającego ofertę zgodnie z ustawą z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w związku z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa (jeżeli dotyczy), oświadczenie o tym, że oferent zapoznał się ze stanem technicznym i prawnym przedmiotu sprzedaży oraz nie wnosi i wnosił nie będzie do niego żadnych uwag, oświadczenie o zapoznaniu się z przepisami o ochronie danych osobowych: https://iod.uj.edu.pl/obowiazek-informacyjny oświadczenie oferenta o nie podleganiu wykluczeniu stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz.U. z 2023 poz. 129 z późn. zm.). Wzór oświadczenia znajduje się na stronie http://nieruchomosci.uj.edu.pl/index.php/oswiadczenie-podmiotu-skladajacego-oferte

V. Na dzień ogłoszenia sprzedaż nieruchomości podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U.2022 poz. 931 z późn. zm.)

VI. Oferta powinna być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

VII. Umowa sprzedaży zostanie zawarta po uzyskaniu wszelkich wymaganych prawem decyzji, zezwoleń lub zgód.

VIII. Koszty związane z zawarciem transakcji obciążają w całości stronę nabywającą.

IX. Warunkiem przystąpienia do postępowania ofertowego jest wpłacenie wadium w wysokości 70.000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych) na rachunek bankowy Uniwersytetu Jagiellońskiego: PEKAO S.A. O/Kraków nr 98 1240 2294 1111 0010 3561 9764 z dopiskiem „wadium na zakup nieruchomości przy ul. Kamionka”. Wadium uznaje się za prawidłowo wniesione, jeżeli zaksięgowanie kwoty wadium na rachunku bankowym UJ nastąpiło do dnia 28 lipca 2023 roku. W przypadku wybrania oferty, wadium zostanie zaliczone w poczet ceny sprzedaży.

X. Osobą upoważnioną do kontaktu jest:

– p. Marek Uliński – Z-ca Kanclerza ds. administrowania nieruchomościami UJ, tel. 12 663 38 17, 12 663 38 82, e-mail: z.kanclerza.nieruchomosci@uj.edu.pl

XI. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z napisem „Oferta na zakup nieruchomości przy ul. Kamionka” w biurze Z-cy Kanclerza ds. administrowania nieruchomościami UJ, ul. Gołębia 24, pokój 19b, pn. – pt. w godz. 7:30 – 15:30, w terminie do 31 lipca 2023 roku do godz. 13:00.

XII. Uniwersytet Jagielloński zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny na każdym etapie postępowania do czasu przeniesienia własności.

XIII. Uniwersytet Jagielloński informuje o możliwości odbycia wizji lokalnej w dniach 18 – 21 lipca 2023 roku po telefonicznym lub mailowym ustaleniu terminu: Z-ca Kanclerza ds. administrowania nieruchomościami UJ, tel. 12 663 38 17, 12 663 38 82, e-mail: z.kanclerza.nieruchomosci@uj.edu.pl

Pokaż więcej
Okolica i sąsiedztwo
Instytucje i usługi w najbliższym otoczeniu

Centrum

Szpital

Apteka

Kościół

Poczta

Szkoła

Bank

Stacja paliw

Sklep

Centrum handlowe

Dworzec

Przystanek

Kino

Teatr

Park

Media
Infrastruktura sanitarna i energetyczna

Gaz

Prąd

Woda

Kanalizacja

Siła

Plany pięter
 • Uniwersytet Jagielloński sprzeda nieruchomość przy ul. Kamionka w Krakowie
avatar
Netinterpress Osoba prywatna

. 798 569 376 Pokaż telefon

Dowiedz się więcej

  Wszystkie oferty: 6
  Porównanie cen rynkowych

  12.232.000 zł

  Średnia cena: nan zł

  NAN% taniej od cen rynkowych

  1 zł za m²

  Średnia cena za m²: nan zł za m²

  NAN% taniej od cen rynkowych

  Data dodania: 10.07.2023

  Aktualizacja: 26.10.2023 o 10:37

  Liczba wyświetleń: 310

  Podobne nieruchomości w okolicy

  Brak podobnych nieruchomości w tej okolicy

  Uniwersytet Jagielloński sprzeda nieruchomość przy ul. Kamionka w Krakowie

  Wyślij wiadomość - uzyskaj więcej informacji o ofercie.

   Zadzwoń teraz